Affärsidé

Vår affärsidé är att genom inlåning investera i afrikanska bolag som bidrar till ökad levnadsstandard i Afrika söder om Sahara. Fokus ligger på mikrofinansinstitutioner och bostäder, men andra verksamheter kan också komma ifråga, så länge de tillgodoser grundläggande behov hos vanliga människor.

Vision

Vår vision är framgångsrika afrikanska bolag som möter vanliga människors behov.

Mission

Vår mission är att bidra till ökad levnadsstandard i Afrika söder om Sahara.

Tillvägagångssätt

Alla afrikanska bolag som vi investerar i är kopplade till investeringsbolag som administreras av Mikrofinanshuset Progress Capital. Det gör att vi kan ha god kännedom om de underliggande innehaven och kan ha fullgod säkerhet för vår utlåning.

Till skillnad från ett investeringsbolag som har långa aktieplaceringar i portföljen har vi med vår treåriga investeringshorisont möjlighet att lånefinansiera olika afrikanska bolag under investeringens livslängd. Vi kan välja att göra det genom att sluta avtal direkt med dem, eller genom att gå via investeringsbolag som administreras av Mikrofinanshuset Progress Capital.

Samtliga bolag som är aktuella för utlåning är i expansiva utvecklingsskeden som ställer kvar på rörelsekapital. För mikrofinansinstitutioner och banker för alla handlar det om att utöka volymen i tjänsterna och utveckla nya, så att fler och fler vanliga människor kan få tillgång till tjänsterna, i enlighet med affärsplanerna. För den del av utlåningen som handlar om bostadsproduktion handlar kapitalbehovet om att bygga hus och färdigställa bostadsområden.

Värdegrund

• Alla människor har samma absoluta och okränkbara människovärde.

• Människan har en inneboende kraft att lyfta sig själv och förändra sin situation.

• Varje människa har, utifrån sina egna förutsättningar, ett personligt ansvar för sina handlingar.

• Solidaritet mellan människor är en kraft för förändring.

• Alla människor har grundläggande rättigheter, oavsett etnicitet, kön, sexuell läggning, religion, nationellt eller socialt ursprung, politisk åsikt eller var de bor.

• För att möta globala utmaningar behöver vi ta ansvar för varandra.

• Marknadsekonomi som system är en kraft som kan skapa och fördela välstånd.

• Varaktiga lösningar som möter människors behov kräver ömsesidig respekt för lokala förutsättningar, lokal förankring och långsiktigt ansvarstagande.

Styrelse

Göran Wellander (ordförande)
Olaf Gundersen
Kerstin Häggström
Ulf Ragnerstam